หลังจากที่โลกเราผ่านโรคระบาดโควิด-19 ธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (SUSTAINABILITY)

การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนขององค์กร จะต้องมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น SUSTAINABILITY จึงต้องดำเนินคู่ไปกับ ESG ( environment ,social , governance )

ดังนั้นสินค้าที่จะทำต่อไปในอนาคต นอกจากจะมี innovation แล้วยังต้องต้องมี ESG เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainability )

การใช้สินค้าในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ควรจะต้องสามารถบ่งบอกได้ว่าองค์กรนั้นเน้นในเรื่อง sustainability เช่น สินค้าที่เกี่ยวกับทางรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือ การใช้วัสดุสินค้าให้ความคงทน สามารถใช้งานได้นานกว่าสินค้าเดิมได้ เพื่อลดปริมาณจำนวนการใช้ ได้แก่กลุ่ม Eco-Products, Reuse-Products, Reduce-Products, Recycle-Products เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนการใช้แบตเตอร์รี่, hard disk ที่เป็นแบบ solid state, แก้วน้ำ stainless ที่ได้มาตรฐาน. ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถใช้ซ้ำได้, ที่ใส่อาหาร สามารถอุ่นในตัวเองได้ เป็นต้น