Wheat Mug & Cup

แก้วรักษ์โลก กระบอกน้ำรักษ์โลก Wheat Mug & Cup กระบอกน้ำทำจากฟางข้าวสาลี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Premium Eco Friendly Products Your Logo Here

นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ย่อยสลายง่ายในธรรมชาติ ทำจาก ฟางข้าวสาลี ( Wheat straw )  กากกาแฟ  และ ขวดพลาสติก  สามารถนำมา Recycle นำมาทำเป็นภาชนะบรรจุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ได้แก  ถ้วย  ขวดน้ำ  จาน  ชาม  ช้อนส้อม กล่องข้าว ปิ่นโต   หลอดกาแฟ  ถุงผ้า  เครื่องนุ่งห่ม  เสื้อผ้า  เป็นต้น

เสริมด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ สวยงาม ทันสมัย  ทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และส่งมอบเป็นของขวัญ หรือของส่งเสริมการตลาด  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ต่อองค์กร ในแง่การรับผิดชอบต่อสังคม

Writer by MemberPlus
LINE Official Account FACEBOOK FANPAGE